مجله علوم روانشناختی- هیات تحریریه
اعضای هیأت علمی مجله علوم روانشناختی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/2 | 
صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر
دکتر محمود منصور
استاد، دانشگاه تهران
رشته تخصصیروانشناسی
پست الکترونیکی
 اعضای هیات تحریریه
دکتر محمود منصور دکتر محمد خدایاری فرد
استاد، دانشگاه تهران استاد، دانشگاه تهران
رشته تخصصیروانشناسی رشته تخصصیروانشناسی
پست الکترونیکی پست الکترونیکی ut.ac.irkhodayar
دکتر محسن شکوهی یکتا دکتر نیما قربانی
استاد، دانشگاه تهران استاد، دانشگاه تهران
رشته تخصصیروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی رشته تخصصیروانشناسی
پست الکترونیکی ut.ac.irmyekta پست الکترونیکی ut.ac.irnghorbani
دکتر رضا خجسته مهر دکتر رضا کرمی نوری
استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز استاد، دانشگاه اوربرو سوئد
رشته تخصصیروانشناسی رشته تخصصیروانشناسی
پست الکترونیکی Khojasteh_rscu.ac.ir پست الکترونیکی 
   دکتر رضا پور حسین   دکتر حسین شکر کن
  استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز   استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
  رشته تخصصیروانشناسی   رشته تخصصیروانشناسی
  پست الکترونیکیprhoseinut.ac.ir   پست الکترونیکی: shokrkon_hyahoo.com
دکتر سید سعید پورنقاش تهرانی  دکتر کتایون منصور 
دانشیار، دانشگاه تهران دانشگاه ورسای - سن کانتی
رشته تخصصیروانشناسی رشته تخصصیروانشناسی
پست الکترونیکی ut.ac.irspnaghash پست الکترونیکی 
دکتر سودابه ارشادی‌منش  
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد  
رشته تخصصیروانشناسی  
پست الکترونیکیsue.ershadigmail.com  

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم روانشناختی:
http://psychologicalscience.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب