مجله علوم روانشناختی- اصول اخلاقی انتشار مقاله
اصول اخلاقی انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/21 | 


مجله علوم روانشناختی از قوانین اخلاق در نشر Committee on Publication Ethics) COPEتبعیت می کند.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم روانشناختی:
http://psychologicalscience.ir/find.php?item=1.117.19.fa
برگشت به اصل مطلب