پیام خود را بنویسید
دوره 17، شماره 66 - ( 6-1397 )                   جلد 17 شماره 66 صفحات 258-246 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Manzari Tavakoli V, Kadivar P, Hasanabadi H, Arabzadeh M. (2018). Effect of training on emotional processing strategies on academic adjustment of maladaptive students in Kerman. Journal of Psychological Science. 17(66), 246-258.
URL: http://psychologicalscience.ir/article-1-119-fa.html
منظری توکلی وحید، کدیور پروین، حسن آبادی حمیدرضا، عرب زاده مهدی. بررسی تأثیر آموزش راهبردهای پردازش هیجان مدار بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان ناسازگار مجله علوم روانشناختی 1397; 17 (66) :258-246

URL: http://psychologicalscience.ir/article-1-119-fa.html


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان. ، v.manzari@ut.ac.ir
چکیده:   (2467 مشاهده)
اﺧﯿﺮاً آﻣـﻮزش ﻫـﺎ و ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫـﺎی ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﺎزﮔﺎری ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﺑـه ﺧﺼﻮص داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑررسی ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭘﺮدازش ﻫﯿﺠﺎنﻣﺪار ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧـﺶ  آﻣـﻮزان ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﻃـﺮح ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع ﺷـﺒﻪ آزﻣﺎیﺸـﯽ ﺑـﺎ ﻃـﺮح ﺷـﺒﻪ ﭘـﯿﺶ آزﻣـون ، ﭘﺲ آزﻣﻮن یا ﮔﺮوه آزﻣـﺎیﺶ ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه اﺳـﺖ. ﺟﺎﻣﻌـه آﻣـﺎری ایـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﭘﺴـر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ﻣﺪارس دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم ﻧﺎﺣﯿﮥ 2 ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﺸـﺎوره اداره آموزش و  ﭘﺮورش ارﺟﺎع داده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻮد از   30 داﻧـﺶآموز دوره متوسطه (هر گروه 15 نفر) که با اجرای آزمون سازگاری (AISS) ناسازگار تشخیص داده شدند یا گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. به گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای راهبردهای پردازش هیجان مدار آموزش داده شد و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکردند. دادهﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤـﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﻮاریـﺎﻧﺲ ﺗﺠﺰیـه ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺷــﺪ. ﻧﺘــﺎیﺞ ﻧﺸــﺎن داد آﻣــﻮزش راﻫﺒﺮدﻫــﺎی ﭘــﺮدازش ﻫﯿﺠــﺎنﻣــﺪار ﺑــﺮ ﺳــﺎزﮔﺎری ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺳﻄﺢ P<0/01 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری دارد.
متن کامل [PDF 377 kb]   (1478 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/4/14 | پذیرش: 1398/4/14 | انتشار: 1398/4/14

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
این مقاله تحت شرایط مجوز کرییتیو کامنز (CC BY-NC-ND) قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مجله علوم روانشناختی است.

طراحی و برنامه‌نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC-ND 4.0 | Journal of psychologicalscience

Designed & Developed by : Yektaweb

Creative Commons License
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)